Contractació de FFES, està subjecta al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP).

Per a la contractació subjecta a regulació harmonitzada, FFES aplicarà els preceptes aplicables del TRLCSP.

Per a la contractació no subjecta a regulació harmonitzada, FFES aplicarà les instruccions de Contractació elaborades en compliment de la normativa aplicable.