Patronat

Components del patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL FOMENT D’ESTUDIS SUPERIORS

Patrono d’Honor

Molt Hble. Sr. President de la Generalitat, Ximo Puig Ferrer.

President

Hble. Sra. Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Dª. Carolina Pascual Villalobos.

Vocals

Il·lma. secretaria autonòmica d’Universitat i Investigació, Sra. Carmen Beviá Baeza.

Il·lma. sotssecretaria de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Sra. Verónica López Ramón

Il·lm. secretari autonómic d’Ocupació i Director General de LABORA, Sr. Enric Nomdedéu i Biosca.

Il·lma. directora general de Pressupostos, Sra. Eva Martinez Ruiz.

Il·lma. directora general d’Universitats, Sra. Pilar Ezpeleta Piorno.

Il·lm. director general de Ciència i Investigació, Sr. Angel Antonio Carbonell Barrachina.

Il·lm. director general de Investigació i Alta Inspecció Sanitaria, Sr. Javier Santos Burgos Muñoz.

Molt Il·lustre vicepresident executiu de l’Alt Consell Consultiu en I+d+i, Sr. Santiago Grisolia García.

Rectora Magnífica de la Universitat Jaume I de Castelló, Sra. Eva Alcón Soler.

Sr. president de la Confederació d’Empresaris de la Comunitata Valenciana en Castelló, Sr. Sebastián Pla Colomina.

Sr. Avelino Corma.

Secretària no Patrona

Sra. Carmen Victoria López.

COMISSIÓ DELEGADA
GERÈNCIA