La contractació de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014.