PROCEDIMENT LICITACIÓ SERVEIS

PROCEDIMENT LICITACIÓ SUBMINISTRAMENTS