PROCEDIMENT LICITACIÓ SUBMINISTRAMENTS OBERT

PROCEDIMENT LICITACIÓ SUBMINISTRAMENTS OBERT SIMPLIFICAT