Denominació i CIF

Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors (FFES).

CIF: G 97643514

Marc Legal

La Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis superiors (FFES), es constituïx com una Fundació del Sector Públic de la Generalitat. És una fundació sense ànim de lucre, creada en el marc del que preveu la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

La FFES, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, està adscrita a la Conselleria amb competència en matèria d’universitats.

Constituïx el fi de la Fundació la promoció de l’accés a l’educació superior i el desenrotllament d’altres activitats de caràcter educatiu i cultural, com ara la realització de programes de formació permanent, de postgrau, de potenciació de les arts i humanitats, i d’investigació i d’intercanvi de la informació tecnològica d’interés internacional i de col·laboració i cooperació al desenrotllament i la innovació, així com participar en el projecte educatiu de la Universitat Internacional Valenciana (VIU).

Seu, Adreça i Contacte

Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors

Carrer Major 83, Pis 1er, Porta 9 – 12001 – Castelló de la Plana

Telf: 964724498 / 964228403

info@ffes.es