Govern i Òrgans de la Fundació

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL FOMENT D’ESTUDIS SUPERIORS

Patrono d’Honor

Molt Hble. Sr. President de la Generalitat, Ximo Puig Ferrer.

President

Hble. Sra. Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Dª. Carolina Pascual Villalobos.

Vocals

Il·lma. Sra. Secretària Autonòmica d’Universitats i Recerca

Il·lm. Sr. Sotssecretari de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Il·lma. Sra. Directora General d’Universitats

Secretària no Patrona

Sra. Carmen Victoria López.

COMISSIÓ DELEGADA
GERÈNCIA