Conforme a l’article 4.1 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s’entén per informació pública el conjunt de continguts o documents que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta llei i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d’accés a la informació pública, per mitjà de sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei. Per a l’exercici d’este dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

Els ciutadans podran sol·licitar la informació que no es trobe publicada en les plataformes digitals a través de les ferramentes establides per a això i preferentment per via electrònica.

Al realitzar la petició el ciutadà rep un número de registre, que li servix com a referència i com a confirmació de l’enviament de la sol·licitud.

També pot realitzar un suggeriment o un agraïment o presentar una denúncia, queixa o reclamació a través d’este enllaç: