1. Formes de presentació.

Les ciutadanes i els ciutadans podran presentar les seues queixes i suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament, per mitjans electrònics o per aquells nous canals que proporcionen les tecnologies a la ciutadania.

  • Presencial o per correu postal

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

b) També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s’haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

  • Per mitjans electrònics

b) Correu electrònic de la FFES: info@ffes.es

  • Vía telefònica

964 724 498 (FFES)
012 (atenció ciutadana)

2. Quina documentació s’ha de presentar?

  • L’imprés normalitzat de queixa. Si l’escrit en el qual es formule la queixa o suggeriment no reuneix els requisits exigits, o l’ompliment de l’imprés és defectuós, FFES requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la deficiència advertida.
  • La documentació que es considere oportuna en relació amb el seu contingut.

3. Més informació sobre el procediment.

  • Normativa: Decret 41/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual s’estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l’avaluació dels plans i programes en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOCV núm. 7764, de 20/04/2016).